VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných  obchodních  podmínek  (dále  jen  „VOP“)  je  úprava  vzájemných  práv  a  povinností  mezi Society of European Robotic Gynaecological Surgery,  se  sídlem  na adrese  Noorderlaan 76, 8790 Waregem, Belgium , IČO: BE-819.316.537  (dále jen  „SERGS”),  asociací sdružující odborníky v oblasti gynekologické robotické chirurgie, a fyzickou osobou využívající členské výhody (jak jsou vymezeny níže) asociace (dále jen „Člen“).

 

ČLÁNEK II – TYPY ČLENSTVÍ A POSKYTOVANÉ BENEFITY

 1. SERGS poskytuje následující typy členství:
 2. Full/active member: pro lékaře, chirurgický personal a sestry pracující na operačním sále
 3. YEARS member: členové, kteří nedosáhli 46 let věku
 4. Associate members: student, sestry a ostatní odborníci v oblasti robotické chirurgie
 5. Členské benefity:
 6. Členství ve specializovaném evropské fóru věnujícím se propagaci a pokroku ve vědě, poznatcích a praxi v robotické gynekologické chirurugii
 7. Přístup do členské sekce na www.sergs.org
 8. Přístup k prezentacím a videům ze SERGS konferencí na sergs.org
 9. Slevy z registračních poplatků na SERGS konferencích
 10. Volební právo na valné hromadě
 11. Možnost práce ve výboru a pracovních skupinách SERGS

 

ČLÁNEK III – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V SERGS

 1. Členství vzniká vyplněním registračního formuláře na www.sergs.org a zaplacením Členského poplatku.
 2. Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na Člena, nejsou přenosná na třetí osoby a nepřechází na právní nástupce Člena.
 3. Členství končí uplynutím kalendářního roku.
 4. Reklamace a případné zrušení členství je možné zasláním žádosti emailem na info@sergsmail.org

 

ČLÁNEK V – ČLENSKÉ POPLATKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Za členství v SERGS je člen povinen uhradit členský poplatek ve výši uvedené v ceníku SERGS pro dané zúčtovací období (dále jen „Členský poplatek“).
 2. Zúčtovacím obdobím pro Členský poplatek je jeden kalendářní rok, členský poplatek se hradí předem.
 3. Členské poplatky lze hradit bankovním převodem na bankovní účet SERGS nebo kreditní kartou, případně v hotovosti na SERGS konferencích.

 

ČLÁNEK VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen je povinen oznámit SERGS jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených při registraci a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
 2. SERGS bude Členovi zasílat veškeré informace na emailovou na adresu uvedenou při registraci.
 3. SERGS zpracovává osobní údaje Člena, které jsou uvedeny v registračním formuláři, aby mohl plnit své právní povinnosti nebo aby se souhlasem Člena zasílal obchodní sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil Člen souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zásadami pro nakládání s  osobními  údaji SERGS (Privacy policy),  ve kterých je  uvedeno,  jakým  způsobem SERGS  nakládá  s  osobními  údaji  Člena, jaké  informace o Členovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv Člena v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právosouhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů SERGS prohlašuje, že i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, ii) zajistila, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, iii) přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila  nezbytnou  úroveň  zabezpečení  osobních  údajů,  a  iv)  v  případě  porušení  zabezpečení  osobních  údajů  s ohrožením  práv a svobod fyzických osob bude informovat dozorový orgán, případně subjekty údajů.
 4. SERGS je oprávněn  kdykoli  jednostranně  změnit  tyto  VOP.  V  takovém  případě  je  povinností  SERGS  zveřejnit oznámení o změnách VOP (včetně navrhovaného nového znění) na svých internetových stránkách www.sergs.org 30 dní před plánovaným dnem účinnosti změny.
 5. V případě, že Člen se změnou VOP nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit SERGS před plánovaným dnem účinnosti změny a vypovědět Dohodu. Člen je oprávněn svůj nesouhlas SERGS oznámit a Dohodu vypovědět ke dni plánované účinnosti změny.
 6. Pokud Člen se změnou VOP souhlasí nebo na oznámení o novém znění VOP nereaguje, má se za to, že s návrhem implicitně souhlasí.

Bude‐li dán výslovný nebo implicitní souhlas, jsou změny VOP účinné od prvního dne měsíce následujícího po tomto souhlasu.

 1. Aktuální znění VOP  je  vždy  k  dispozici  na  internetových  stránkách  SERGS www.sergs.org.
 2. Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem Belgie.
 4. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 30.6.2020.
apply

 

Not yet a SERGS member? 

Join or Renew Now!

SERGS Newsletter

Get notified on SERGS meeting
news and activities right in your mailbox.

SERGS 2021 Svendborg, Denmark

Explore it Now!

Training Curriculum

View it Now!

European Robotic Database

Learn More

Young European Advocates of Robotic Surgery

Join us!